List/Grid

Tag Archives: đánh giá hiện trạng khai thác

Thông tư 20/2009/TT- BTNMT ngày 05/11/2009

Thông tư 20/2009/TT- BTNMT ngày 05/11/2009

Thông tư 20/2009/TT- BTNMT ngày 05/11/2009 quy định về định mức kinh tế-kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước.