List/Grid

Tag Archives: đăng ký thuốc

Thông tư số 08/2010/TT-BYT ngày 26/04/2010

Thông tư số 08/2010/TT-BYT ngày 26/04/2010

Thông tư số 08/2010/TT-BYT do Bộ Y Tế ban hành ngày 26/04/2010 hướng dẫn báo cáo số liệu nghiên cứu sinh khả dụng tương đương sinh học trong đăng ký thuốc.