List/Grid

Tag Archives: đăng ký thuế

Thông tư số 10/2009/TT-BTC ngày 21/09/2009

Thông tư số 10/2009/TT-BTC ngày 21/09/2009

Thông tư số 10/2009/TT-BTC ngày 21/09/2009 của Bộ Tài Chính. Hướng dẫn Đăng ký Thuế, Khấu trừ Thuế, Khai Thuế và Quyết toán Thuế thu nhập Cá nhân đối với Cá nhân làm Đại lý Bảo hiểm

Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008

Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008

Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với bộ Tài Chính và Bộ Công an ban hành ngày 29/07/2008 hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.