List/Grid

Tag Archives: đăng ký tàu cá

Thông tư số 71/2008/TT-BTC ngày 30/07/2008

Thông tư số 71/2008/TT-BTC ngày 30/07/2008

Thông tư 71/2008/TT-BTC ngày 30/07/2008 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 965/QĐ-TTg ngày 21/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung… Read more »

Nghị định của Chính phủ số 66/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 66/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 66/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2005 về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản.