List/Grid

Tag Archives: đăng ký quốc tế

Đăng ký Nhãn hiệu Quốc tế – Việc cần làm ngay

Đăng ký Nhãn hiệu Quốc tế – Việc cần làm ngay

Hiện nay, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam và các Điều ước Quốc tế về sở hữu trí tuệ đều xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu dựa trên cơ sở đăng ký (trừ một số ít quốc gia xác lập quyền sở hữu đối với nhãn hiệu trên cơ sở sử dụng)

Thỏa ước Madrid về Đăng ký Quốc tế Nhãn hiệu hàng hóa

Thỏa ước Madrid về Đăng ký Quốc tế Nhãn hiệu hàng hóa

Thỏa ước Madrid được ký tại Madrid năm 1891, trong đó quy định việc đăng ký quốc tế nhãn hiệu tại Văn phòng quốc tế của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) ở Geneva. Thỏa ước áp dụng nguyên tắc bảo hộ như công dân giữa các nước là thành viên của Liên hiệp đặc biệt của Thỏa ước. Theo Thoả ước này thì công dân của một nước thành viên của Thoả ước muốn bảo hộ một nhãn hiệu của mình tại nhiều nước thành viên khác, trước tiên phải đăng ký nhãn hiệu của mình tại Cơ quan Sở hữu công nghiệp quốc gia, sau đó thông qua Cơ quan Sở hữu công nghiệp quốc gia có thể nộp đơn đăng ký quốc tế cho Văn phòng quốc tế của WIPO. Văn phòng quốc tế sẽ công bố đơn đăng ký quốc tế và chỉ rõ những nước thành viên mà người nộp đơn yêu cầu bảo hộ nhãn hiệu của mình (nước được chỉ định). Nước được chỉ định có thời gian 1 năm để xem xét chấp nhận hoặc từ chối bảo hộ nhãn hiệu trên lãnh thổ của mình. Nếu sau 1 năm nước được chỉ định không có ý kiến thì nhãn hiệu coi như được chấp nhận bảo hộ ở nước đó. Thời hạn bảo hộ của nhãn hiệu theo thỏa ước là 20 năm và có thể gia hạn thêm 20 năm. Phần cuối của Thỏa ước quy định chi tiết về quyền hạn, trách nhiệm, tổ chức hoạt động của Hội đồng liên hiệp đặc biệt, Văn phòng quốc tế cũng như các điều kiện để gia nhập, phê chuẩn và bãi ước đối với Thỏa ước của các quốc gia. Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam gia nhập thỏa ước từ năm 1981.