List/Grid

Tag Archives: đăng ký nghĩa vụ quân sự

Nghị định của Chính phủ số 83/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 83/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 83/2001/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2001 về đăng ký nghĩa vụ quân sự.