List/Grid

Tag Archives: đăng ký công nhận tiến bộ kỹ thuật công nghệ sinh học

Thông tư 23/2010/TT-BNNPTNT ngày 07/04/2010

Thông tư 23/2010/TT-BNNPTNT ngày 07/04/2010

Thông tư 23/2010/TT-BNNPTNT ngày 07/04/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về việc công nhận tiến bộ kỹ thuật công nghệ sinh học của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.