List/Grid

Tag Archives: dân số và Kế hoạch hoá Gia đình 2010

Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND ngày 14/01/2009

Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND ngày 14/01/2009

Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND ngày 14/01/2009 của UBND tỉnh Kon Tum. Quy định thực hiện công tác dân số và Kế hoạch hoá Gia đình đến năm 2010 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.