List/Grid

Tag Archives: Dân quân tự vệ

Thông tư số 99/2010/TT-BQP ngày 19/07/2010

Thông tư số 99/2010/TT-BQP ngày 19/07/2010

Thông tư số 99/2010/TT-BQP ngày 19/07/2010 của Bộ Quốc Phòng quy định về trang bị, đăng ký và quản lý vũ khí, đạn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ của lực lượng dân quân tự vệ.

Thông tư số 97/2010/TT-BQP ngày 19/07/2010

Thông tư số 97/2010/TT-BQP ngày 19/07/2010

Thông tư số 97/2010/TT-BQP ngày 19/07/2010 của Bộ Quốc Phòng hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong lực lượng dân quân tự vệ.

Thông tư số 96/2010/TT-BQP ngày 19/07/2010

Thông tư số 96/2010/TT-BQP ngày 19/07/2010

Thông tư số 96/2010/TT-BQP ngày 19/07/2010 của Bộ Quốc Phòng quy định việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, bồi dưỡng, tập huấn pháp luật về dân quân tự vệ.

Nghị định số 184/2004/NĐ-CP ngày 02-11-2004

Nghị định số 184/2004/NĐ-CP ngày 02-11-2004

Nghị định số 184/2004/NĐ-CP ngày 02-11-2004 của Chính phủ Quy định Chi tiết việc thi hành Pháp lệnh Dân quân Tự vệ

Nghị định số 46/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 46/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 46/2000/NĐ-CP của Chính phủ  ngày 12 tháng 9 năm 2000 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 1996 của Chính phủ Quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh về Dân quân tự vệ