List/Grid

Tag Archives: dân lập sang cơ sở giáo dục mầm non

Thông tư 11/2009/TT- BGDĐT ngày 08/05/2009

Thông tư 11/2009/TT- BGDĐT ngày 08/05/2009

Thông tư 11/2009/TT- BGDĐT ngày 08/05/2009 quy định về trình tự, thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công, dân lập sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tư thục, cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập, cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập.