List/Grid

Tag Archives: Đài Truyền Hình Việt Nam

Thông tư số 09/2009/TT-BTC ngày 21/01/2009

Thông tư số 09/2009/TT-BTC ngày 21/01/2009

Thông tư số 09/2009/TT-BTC ngày 21/01/2009 của Bộ Tài Chính. Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Đài Truyền Hình Việt Nam