List/Grid

Tag Archives: đa dạng sinh học

Luật Đa dạng Sinh học số 20/2008/QH12 ngày 13/11/2008

Luật Đa dạng Sinh học số 20/2008/QH12 ngày 13/11/2008

Luật Đa dạng Sinh học số 20/2008/QH12 ngày 13/11/2008 của Quốc Hội khóa 12 quy định về bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong bảo tồn và phát triển bền vững Đa dạng Sinh học.