List/Grid

Tag Archives: Dự trữ Quốc gia

Thông tư số 08/2011/TT-BTC ngày 14/01/2011

Thông tư số 08/2011/TT-BTC ngày 14/01/2011

Thông tư số 08/2011/TT-BTC ngày 14/01/2011 của Bộ Tài Chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 86/2008/QĐ-BTC ngày 20/10/2008 về việc ban hành định mức bảo quản thóc đổ rời trong điều kiện áp suất thấp do Cục Dữ trữ quốc gia trực tiếp quản lý.

Quyết định số 96/2008/QĐ-BTC  ngày 30 tháng 10 năm 2008

Quyết định số 96/2008/QĐ-BTC ngày 30 tháng 10 năm 2008

Quyết định số 96/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài Chính ngày 30 tháng 10 năm 2008 Về việc ban hành định mức bảo quản máy bơm chữa cháy dự trữ quốc gia do Cục Dự trữ quốc gia trực tiếp quản lý.

Quyết định số 72 /2008/QĐ-BTC ngày 03/09/2008

Quyết định số 72 /2008/QĐ-BTC ngày 03/09/2008

Quyết định số 72 /2008/QĐ-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 03/09/2008 về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ quốc gia đối với nhà bạt cứu sinh loại nhẹ”.

Thông tư liên tịch số 69/2008/TTLT-BTC-BNV ngày 23/07/2008

Thông tư liên tịch số 69/2008/TTLT-BTC-BNV ngày 23/07/2008

Thông tư liên tịch số 69/2008/TTLT-BTC-BNV do Bộ Tài Chính phối hợp với Bộ Nội Vụ ban hành ngày 23/07/2008 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 77/2008/QĐ-TTg ngày 10/06/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề dự trữ quốc gia.

Nghị định số 25/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007

Nghị định số 25/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007

Nghị định số 25/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 do Chính phủ ban hành quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dự trữ quốc gia.

Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 03-12-2004

Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 03-12-2004

Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03-12-2004 của Chính phủ Quy định Chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ Quốc gia