List/Grid

Tag Archives: dự toán nguồn thu

Nghị định của Chính Phủ số 122/2003/NĐ-CP ngày 22/10/2003

Nghị định của Chính Phủ số 122/2003/NĐ-CP ngày 22/10/2003

Nghị định của Chính Phủ số 122/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2003 về thành lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc Gia. Thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia theo quy định tại Điều 39 Luật khoa học và công nghệ.