List/Grid

Tag Archives: dự thảo

Quyết định số 636/CT-TTg ngày 20/05/2009

Quyết định số 636/CT-TTg ngày 20/05/2009

Quyết định số 636/CT-TTg ngày 20/05/2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về triển khai thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các biện pháp thi hành Luật.

Luật tổ chức Chính phủ số 30/2001/QH10

Luật tổ chức Chính phủ số 30/2001/QH10

Luật tổ chức Quốc Hội số 30/2001/QH10 được Quốc Hội thông qua ngày 25/12/2001 quy định về tổ chức và hoạt động của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội; về nhiệm vụ, quyền hạn của các đại biểu Quốc hội.