List/Grid

Tag Archives: dự án SXTN được hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước

Thông tư liên tịch số 22/2011/TTLT-BTC-BKHCN ngày 21/02/2011

Thông tư liên tịch số 22/2011/TTLT-BTC-BKHCN ngày 21/02/2011

Thông tư liên tịch số 22/2011/TTLT-BTC-BKHCN ngày 21/02/2011 của Bộ tài chính – Bộ khoa học và Công nghệ quy định hướng dẫn quản lý tài chính đối với các dự án sản xuất thử nghiệm được ngân sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí.