List/Grid

Tag Archives: dự án nhà ở

Thông tư 192/2009/TT-BTC ngày 01/10/2009

Thông tư 192/2009/TT-BTC ngày 01/10/2009

Thông tư 192/2009/TT-BTC ngày 01/10/2009 hướng dẫn thí điểm việc nộp tiền sử dụng đất đối với dự án khu đô thị mới, dự án nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp tại Nghị quyết số33/2008/NQ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ.