List/Grid

Tag Archives: dự án nhà ở được tạo điều kiện và ưu đãi.

Nghị định của Chính phủ số 71/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 71/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 71/2001/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2001 về ưu đài đầu tư xây dựng nhà ở để bán và cho thuê.