List/Grid

Tag Archives: dự án đầu tư

Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/06/2009

Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/06/2009

Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/06/2009 do Bộ Xây Dựng ban hành hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Nghị định số 78/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006

Nghị định số 78/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006

Nghị định số 78/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 do Chính phủ ban hành quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.

– Nghị định của Chính Phủ số 128/2003/NĐ-CP ngày 31/10/2003

– Nghị định của Chính Phủ số 128/2003/NĐ-CP ngày 31/10/2003

Nghị định của Chính Phủ số 128/2003/NĐ-CP ngày 31 tháng 10 năm 2003 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ban quản lý Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư Nước Ngoài số 18/2000/QH10

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư Nước Ngoài số 18/2000/QH10

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư Nước Ngoài số 18/2000/QH10 được Quốc Hội thông qua ngày 09/06/2000 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 12 tháng 11 năm 1996