List/Grid

Tag Archives: dự án ưu tiên nghiên cứu đầu tư phát triển

Quyết định số 17/2009/QĐ-TTg ngày 22/01/2009

Quyết định số 17/2009/QĐ-TTg ngày 22/01/2009

Quyết định số 17/2009/QĐ-TTg ngày 22/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Tiền Giang đến năm 2020.