List/Grid

Tag Archives: đức linh

Nghị định số 37/1999/NĐ-CP ngày 15-06-1999

Nghị định số 37/1999/NĐ-CP ngày 15-06-1999

Nghị định số 37/1999/NĐ-CP ngày 15-06-1999 của Chính phủ. Quy định thành lập Thị trấn huyện Lỵ các huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nnam, Đức Linh, Tánh Lnh, tỉnh Bình Thuận

Nghị định của Chính Phủ số 139/2003/NĐ-CP ngày 18/11/2003

Nghị định của Chính Phủ số 139/2003/NĐ-CP ngày 18/11/2003

– Nghị định của Chính Phủ số 139/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2003 về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xà, thị trấn thuộc các huyện Hàm Tân và Đức Linh, tỉnh Bình Thuận