List/Grid

Tag Archives: đời sống khó khăn.

Quyết định số 127/2008/QĐ-TTg  ngày 15/09/2008

Quyết định số 127/2008/QĐ-TTg ngày 15/09/2008

Quyết định số 127/2008/QĐ-TTg  ngày 15/09/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có mức lương thấp, đời sống  khó khăn.