List/Grid

Tag Archives: động vật nuôi

Nghị định số 05/2007/NĐ-CP ngày 09/01/2007

Nghị định số 05/2007/NĐ-CP ngày 09/01/2007

Nghị định số 05/2007/NĐ-CP ngày 09/01/2007 do Chính phủ ban hành quy định về phòng, chống bệnh dại ở chó, mèo và một số động vật nuôi khác dễ nhiễm bệnh dại (sau đây gọi chung là động vật).