List/Grid

Tag Archives: đối tượng

Luật thi đua, khen thưởng số 15/2004/QH11

Luật thi đua, khen thưởng số 15/2004/QH11

Luật thi đua, khen thưởng số 15/2004/QH11 được Quốc hội khóa 11 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2004  quy định về đối tượng, phạm vi, nguyên tắc, hình thức, tiêu chuẩn, thẩm quyền và trình tự, thủ tục thi đua, khen thưởng.

Nghị định của Chính phủ số 83/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 83/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 83/2001/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2001 về đăng ký nghĩa vụ quân sự.

Nghị định của Chính phủ số 81/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 81/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 81/2001/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2001 về việc người việt nam định cư ở nước ngoài mua nhà ở tại việt nam.