List/Grid

Tag Archives: đối tượng nộp thuế

Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất số 35-L/CTN của QH/09 thông qua ngày 22/06/1994

Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất số 35-L/CTN của QH/09 thông qua ngày 22/06/1994

Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa IX, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 22/06/1994 quy định tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng đất bao gồm cả đất có nhà và vật kiến trúc trên đó, khi chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật phải nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất, trừ những trường hợp quy định tại điều 2 của Luật này.

Luật Thuế Thu nhập Cá nhân số 04/2007/QH12

Luật Thuế Thu nhập Cá nhân số 04/2007/QH12

Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 có hiệu lực từ ngày 1/1/2009 quy định về đối tượng nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, giảm thuế và căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân.

Nghị định của Chính phủ số 149/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 149/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 149/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 quy định chi tiết thi hành luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.