List/Grid

Tag Archives: đối tượng hưởng lương

Nghị định số 175/1999/NĐ-CP ngày 15-12-1999

Nghị định số 175/1999/NĐ-CP ngày 15-12-1999

Nghị định số 175/1999/NĐ-CP ngày 15-12-1999 của Chính phủ Quy định điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu, mức trợ cấp và sinh hoạt phí đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí từ nguồn kinh phí thuộc ngân sách Nhà nước