List/Grid

Tag Archives: định mức kinh tế- kỹ thuật phân định địa giới hành chính và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp.

Thông tư  03/2009/TT- BTNMT ngày 23/03/2009

Thông tư 03/2009/TT- BTNMT ngày 23/03/2009

Thông tư  03/2009/TT- BTNMT ngày 23/03/2009 quy định về định mức kinh tế- kỹ thuật phân định địa giới hành chính và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp.