List/Grid

Tag Archives: định mức kinh tế-kỹ thuật kiểm tra nghiệm thu sản phẩm đo đạc bản đồ.

Thông tư 23/2009/TT- BTNMT ngày 16/11/2009

Thông tư 23/2009/TT- BTNMT ngày 16/11/2009

Thông tư 23/2009/TT- BTNMT ngày 16/11/2009 quy định về định mức kinh tế-kỹ thuật kiểm tra nghiệm thu sản phẩm đo đạc bản đồ.