List/Grid

Tag Archives: định mức kinh tế-kỹ thuật điều tra

Thông tư  26/2009/TT- BTNMT ngày 30/11/2009

Thông tư 26/2009/TT- BTNMT ngày 30/11/2009

Thông tư 26/2009/TT- BTNMT ngày 30/11/2009 quy định về định mức kinh tế-kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước.

Thông tư  21/2009/TT- BTNMT ngày 05/11/2009

Thông tư 21/2009/TT- BTNMT ngày 05/11/2009

Thông tư  21/2009/TT- BTNMT ngày 05/11/2009 quy định về định mức kinh tế-kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải và khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước.

Thông tư 20/2009/TT- BTNMT ngày 05/11/2009

Thông tư 20/2009/TT- BTNMT ngày 05/11/2009

Thông tư 20/2009/TT- BTNMT ngày 05/11/2009 quy định về định mức kinh tế-kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước.