List/Grid

Tag Archives: định mức diện tích xây dựng các trạm khí tượng thủy văn.

Thông tư  24/2009/TT- BTNMT ngày 16/11/2009

Thông tư 24/2009/TT- BTNMT ngày 16/11/2009

Thông tư 24/2009/TT- BTNMT ngày 16/11/2009 quy định về định mức diện tích xây dựng các trạm khí tượng thủy văn.