List/Grid

Tag Archives: Dịch vụ thương mại kinh Doanh

Nghị định số 73/2002/NĐ-CP

Nghị định số 73/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 73/2002/NĐ-CP ngày 20 tháng 8 năm 2002 bổ sung hàng hoá, dịch vụ thương mại vào danh mục I về hàng hoá cấm lưu thông, dịch vụ thương mại cấm thực hiện; danh mục 3 về hàng hoá, dịch vụ thương mại kinh doanh có điều kiện ban hành kèm theo nghị định
số 11/1999/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 1999 của chính phủ