List/Grid

Tag Archives: Dịch vụ thương mại cấm thực hiện

Nghị định số 11/1999/NĐ-CP ngày 03-03-1999

Nghị định số 11/1999/NĐ-CP ngày 03-03-1999

Nghị định số 11/1999/NĐ-CP ngày 03-03-1999 do Chính Phủ ban hành về Hàng hóa cấm lưu thông, Dịch vụ thương mại cấm thực hiện, Hàng hóa hạn chế kinh doanh, Dịch vụ thương mại hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện