List/Grid

Tag Archives: dịch vụ công ích khu đô thị

Nghị định số 02/2005/NĐ-CP ngày 05/01/2006

Nghị định số 02/2005/NĐ-CP ngày 05/01/2006

Nghị định số 02/2005/NĐ-CP ngày 05/01/2006 do Chính phủ ban hành về việc ban hành quy chế khu đô thị mới