List/Grid

Tag Archives: dịch hại

Nghị định số 02/2007/NĐ-CP ngày 05/01/2007

Nghị định số 02/2007/NĐ-CP ngày 05/01/2007

Nghị định số 02/2007/NĐ-CP ngày 05/01/2007 do Chính phủ ban hành quy định về công tác kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, chuyển khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, quá cảnh, kiểm dịch thực vật nội địa và xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật.