List/Grid

Tag Archives: Dịch bệnh nguy hiểm

Thông tư số 39/2010/TT-BNNPTNT ngày 28/06/2010

Thông tư số 39/2010/TT-BNNPTNT ngày 28/06/2010

Thông tư số 39/2010/TT-BNNPTNT ngày 28/06/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các loại thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm được hỗ trợ theo Quyết định 142/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Nghị định số 71/2002/NĐ-CP

Nghị định số 71/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số số 71/2002/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2002 quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh tình trạng khẩn cấp trong trường hợp có thảm hoạ lớn, dịch bệnh nguy hiểm.