List/Grid

Tag Archives: địa điểm đăng ký kết hôn.

Nghị định của Chính phủ số 77/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 77/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 77/2001/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2001 quy định chi tiết về đăng ký kết hôn theo nghị quyết số 35/2000/QH10 của quốc hội về việc thi hành luật hôn nhân và gia đình.