List/Grid

Tag Archives: địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Quyết định số  07/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ngày 10/07/2008

Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ngày 10/07/2008

Ngày 10 tháng 07 năm 2008 Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Quyết định số  07/2008/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý, khai thác và bảo vệ các công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 37/2006/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.