List/Grid

Tag Archives: đề cử

Luật Bầu cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân số 35-L/CTN của QH09 thông qua ngày 21/06/1994

Luật Bầu cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân số 35-L/CTN của QH09 thông qua ngày 21/06/1994

 

Luật Bầu cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa IX, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 21/06/1994 quy định việc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng trực tiếp và bỏ phiếu kín.