List/Grid

Tag Archives: đề án

Quyết định số 1037/QĐ-BTP ngày 07/04/2010

Quyết định số 1037/QĐ-BTP ngày 07/04/2010

Quyết định số 1037/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ngày 07/04/2010 về việc phân công các đơn vị xây dựng văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tư pháp năm 2010.

Quyết định số 01/QĐ-BTP ngày 05/01/2010

Quyết định số 01/QĐ-BTP ngày 05/01/2010

Quyết định số 01/QĐ-BTP ngày 05/01/2010 của Bộ Tư Pháp về việc phê duyệt Đề án “Đổi mới công tác thống kê của Ngành Tư pháp”.

Quyết định số 34/2008/QĐ-BCT ngày 01/10/2008

Quyết định số 34/2008/QĐ-BCT ngày 01/10/2008

Quyết định số 34/2008/QĐ-BCT ngày 01/10/2008 của Bộ Công thương ban hành ngày 01/10/2008 phê duyệt đề án tăng cường quản lý và kiếm soát tiền chất đến năm 2010