List/Grid

Tag Archives: Đắk Hà

Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 03/03/2009

Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 03/03/2009

Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 03/03/2009 do UBND tỉnh Kon Tum quy định hướng dẫn về tổ chức và hoạt động Ban quản lý rừng phòng hộ Đắk Hà.

Nghị định số 28/2006/NĐ-CP ngày 22/03/2006

Nghị định số 28/2006/NĐ-CP ngày 22/03/2006

Nghị định số 28/2006/NĐ-CP ngày 22/03/2006 do Chính phủ ban hành điều chỉnh nhân khẩu một số xã thuộc các huyện Sa Thầy, Đắk Hà và thị xã Kon Tum; điều chỉnh địa giới hành chính xã Sa Nhơn, thành lập xã Hơ Moong thuộc huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.