List/Grid

Tag Archives: đầu tư với nước ngoài về khoa học

Nghị định số 80/2010/NĐ-CP ngày 14/07/2010

Nghị định số 80/2010/NĐ-CP ngày 14/07/2010

Nghị định số 80/2010/NĐ-CP ngày 14/07/2010 quy định về hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.