List/Grid

Tag Archives: đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam

Công văn số 4646/BKH-ĐTNN ngày 08/07/2010

Công văn số 4646/BKH-ĐTNN ngày 08/07/2010

Công văn số 4646/BKH-ĐTNN ngày 08/07/2010 cua Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành về việc Góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam.