List/Grid

Tag Archives: dầu mỏ

Quyết định số 94/2008/QĐ-BTC ngày 29/10/2008

Quyết định số 94/2008/QĐ-BTC ngày 29/10/2008

Quyết định số 94/2008/QĐ-BTC ngày 29/10/2008 của Bộ Tài Chính quy định về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bitum, ở dạng thô tại Biểu thuế xuất khẩu.