List/Grid

Tag Archives: dầu hoả

Thông tư số 69/2009/TT-BTC ngày 03/04/2009

Thông tư số 69/2009/TT-BTC ngày 03/04/2009

Thông tư số 69/2009/TT-BTC ngày 03/04/2009 của Bộ Tài chính quy định hướng dẫn bổ sung mục lục Ngân sách Nhà Nước.

Thông tư số 56/2009/TT-BTC ngày 23/03/2009

Thông tư số 56/2009/TT-BTC ngày 23/03/2009

Thông tư số 56/2009/TT-BTC ngày 23/03/2009 của Bộ Tài Chính ban hành hướng dẫn về cơ chế hình thành, sử dụng và quản lý Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Quyết định số 68/2008/QĐ-BTC do Bộ Tài Chính ban han hành 14/08/2008

Quyết định số 68/2008/QĐ-BTC do Bộ Tài Chính ban han hành 14/08/2008

Quyết định số 68/2008/QĐ-BTC do Bộ Tài Chính ban han hành 14/08/2008 Về việc điều chỉnh giảm giá bán xăng, dầu hoả.