List/Grid

Tag Archives: đảo Biện Sơn – tỉnh Thanh Hoá

Quyết định số  2249/QĐ-BGTVT ngày 31/07/2008

Quyết định số 2249/QĐ-BGTVT ngày 31/07/2008

Quyết định số  2249/QĐ-BGTVT do Bộ Giao Thông Vân Tải ban hành ngày 31/07/2008 phê duyệt quy hoạch chi tiết Cảng biển Nghi Sơn khu vực vịnh phía Nam đảo Biện Sơn – tỉnh Thanh Hoá, giai đoạn đến năm 2015, định hướng đến 2025.