List/Grid

Tag Archives: đại lý bảo hiểm.

Thông tư số 10/2009/TT-BTC ngày 21/09/2009

Thông tư số 10/2009/TT-BTC ngày 21/09/2009

Thông tư số 10/2009/TT-BTC ngày 21/09/2009 của Bộ Tài Chính. Hướng dẫn Đăng ký Thuế, Khấu trừ Thuế, Khai Thuế và Quyết toán Thuế thu nhập Cá nhân đối với Cá nhân làm Đại lý Bảo hiểm

Nghị định của Chính phủ số 42/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 42/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 42/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2001 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật kinh doanh bảo hiểm.