List/Grid

Tag Archives: đại học

Thông tư 14/2010/TT- BGDĐT ngày 27/04/2010

Thông tư 14/2010/TT- BGDĐT ngày 27/04/2010

Thông tư 14/2010/TT- BGDĐT ngày 27/04/2010 ban hành danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học.

Luật Về Sĩ Quan Quân Đội Nhân Dân Việt Nam 30/12/1981

Luật Về Sĩ Quan Quân Đội Nhân Dân Việt Nam 30/12/1981

 Luật Về Sĩ Quan Quân Đội Nhân Dân Việt Nam nhằm Để góp phần xây dựng Quân đội nhân dân chính quy và hiện đại, tăng cường quốc phòng, bảo đảm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;

Luật Giáo dục số 11/1998/QH10

Luật Giáo dục số 11/1998/QH10

Luật Giáo dục số 11/1998/QH10 được Quốc Hội thông qua ngày 02/12/1998 quy định về hệ thống giáo dục quốc dân; nhà trường, cơ sở giáo dục khác của hệ thống giáo dục quốc dân, của cơ quan hành chính nhà nước, của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, của lực lượng vũ trang nhân dân; tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục.