List/Grid

Tag Archives: đại dịch

Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm  số 03/2007/QH12 ngày 21/11/2007

Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 21/11/2007

Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm  số 03/2007/QH12 ngày 21/11/2007 quy định về phòng, chống bệnh truyền nhiễm; kiểm dịch y tế biên giới; chống dịch; các điều kiện bảo đảm cho công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm ở người. Việc phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này.