List/Grid

Tag Archives: đại biểu Hội đồng nhân dân

Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân QH08, kỳ họp thứ 5, ngày 30/06/1989

Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân QH08, kỳ họp thứ 5, ngày 30/06/1989

 
Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa VIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 30/06/1989. Luật này quy định việc bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp.

Nghị địnhcủa Chính phủ số 19/2004/NĐ-CP

Nghị địnhcủa Chính phủ số 19/2004/NĐ-CP


Nghị địnhcủa Chính phủ số 19/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2004
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2003