List/Grid

Tag Archives: dược

Quyết định số 200/QĐ-BYT ngày 20/01/2009

Quyết định số 200/QĐ-BYT ngày 20/01/2009

Quyết định số 200/QĐ-BYT ngày 20/01/2009 của Bộ Y Tế. Ban hành chương trình hành động của Ngành Dược thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/07/2008

Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/07/2008

Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 21/07/2008 quy định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược.